Tipizirano novih 700 uzoraka krvi potencijalnih donatora koštane srži

Od 700 novotipiziranih uzoraka  tipiziran je  601 uzorak krvi nesrodnih donatora koštane srži, te 99 krvi iz pupkovine  doniranih u javnu Banku krvi iz pupkovine Ana Rukavina. Krv iz pupkovine (umbilikalna krv) se nakon tipizacije može odmah koristi kao gotov transplantat matičnih stanica.

Hrvatski Registar sada broji 12.102 tipiziranih uzoraka dostupnih za pretraživanje HLA nesrodnih donatora koštane srži i matičnih stanica.

Posted in Novosti.